top of page

ארנונה

paying taxes

ארנונה

  • ייצוג נישומים, פרטיים, חברות וגופים ממשלתיים בכל סוגי ההליכים ובכל הערכאות בהשגות/עררים, תביעות כספיות, עתירות וערעורים מנהליים. 

  • שטחים/סיווגים/אזורים

  • תביעות עקב חריגה מחוקי ההקפאה (העלאה בשיעור חורג ישירה/עקיפה)

  • עתירות מנהליות לרבות בקשר לתקיפת וביטול חיובים רטרואקטיביים

  • ביטול והפחתת חובות 

  • תביעות ייצוגיות

bottom of page