top of page
Senior Caregiver

ייפוי כוח מתמשך, צוואות וצווי קיום צוואה וירושה

עריכת יפוי כוח מתמשך 

עו"ד גיל איזנברג מוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך (לא ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך ללא הכשרה והסמכה של האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים); ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי שבאמצעותו אדם בריא בוחר מרצונו, בשלב בו הוא כשיר, את מי שהוא סומך עליו שיטפל בו בהמשך חייו אם לא יוכל לטפל בעצמו, בעניינים אישיים, רפואיים ורכושיים; כלומר בזמן שכושר השיפוט של הממנה טוב ולפני שחלילה ידרדר מצבו, יכול אדם לקבוע מי יטפל אחריו בענייניו במקומו.

 

במסגרת ייפוי הכוח יכול אותו אדם לקבוע מראש הנחיות למיופה הכוח, כיצד לנהוג ואילו החלטות לקבל ובכלל זה להנחות שהוא מותיר לו את שיקול הדעת כיצד לפעול באותם נושאים.

ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לאחד או לכל הנושאים או מספר מיופיי כוח; ניתן גם למנות מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול; ניתן וכדאי לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

מינוי מיופה הכוח חייב להסכים למינויו על ידי הממנה ולא ניתן לכפות זאת עליו.

People in Conversation

מתן הנחיות מקדימות

ממנה רשאי לתת בייפוי כוח מתמשך הנחיות מקדימות למיופה הכוח, שבהן יפרט את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי מיופה הכוח בעניינים הנכללים בייפוי הכוח.

במלים אחרות - הנחיות מקדימות הן הוראות המשולבות בייפוי הכוח המתמשך, שבאמצעותן מכתיב הממנה למיופה הכוח כיצד לנהוג ולטפל בו ובענייניו, אם ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף; החוק מאפשר חופש יחסי בניסוח ההנחיות המקדימות וניתן לכלול בהן הוראות רחבות למדי בתחומים מגוונים.

חשוב להדגיש כי הוראות מקדימות מוסיפות וודאות ועשויות למנוע מחלוקות בין בני משפחה וקרובים לממנה.

עריכת צוואות וצווי קיום צוואה וירושה

עם מותו של אדם, עוברים נכסיו (כספים, נדל"ן, רכב ויתר רכושו) ליורשיו, נכסיו אלו מכונים עיזבון. חלק מהאנשים בוחרים לכתוב צוואה שבה הם קובעים מלכתחילה מי יירש את נכסיהם ובאילו תנאים. למרות היכולת לקבוע בצוואה עוד בחייהם מי יירש אותם עם פטירתם, מרבית האנשים בישראל אינם כותבים צוואה.

 

במקרים אלו, הבעלות על העיזבון תועבר ליורשים על פי דין, אשר נקבעים בחוק הירושה (ליורשים "הגרעיניים" - בני זוג וילדים ורק חלילה בהיעדרם - לפי "היררכיה" משפחתית הקבועה בחוק).

חשוב להדגיש שעריכת צוואה מבטיחה שחלוקת עזבונו של אדם שנפטר תיעשה לפי רצונו, יוצרת וודאות ומונעת לרוב סכסוכים. 

bottom of page