top of page

נדל"ן

  • ייצוג בעסקאות מקרקעין מורכבות לרבות כל נגזרות המס הנילוות לעסקה (מס שבח ורכישה,היטלי השבחה ותשלומי חובה אחרים לעירייה).
     

  • ייצוג בכל סוגי עסקאות המקרקעין - מגרשים, נחלות, דירות, חנויות ונכסים מסחריים בין הרשומים בטאבו ובין הרשומים ברמ"י.
     

  • ייצוג בעלים פרטיים ויזמים – בעסקאות מכר, בעסקאות קומבינציה, בנושא הסכמי ביצוע, בחוזי השכרה ועוד.

bottom of page